ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 13.11.2020

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΕΜΗ: 131916904000/29-9-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 13.11.2020

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 13 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8μ.μ., στα επί της οδού Νικολάου Μάνου 14 γραφεία της εταιρείας, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός αρμοδιοτήτων

2. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Την έδρα καταλαμβάνει ως προσωρινός Πρόεδρος της ΓΣ, ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Ευστράτιος Βολάνης, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινή γραμματέα την κ. Στεφανία Ντύρου.

Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος αναφέρει ότι η παρούσα Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από την 23.10.2020 πρόσκληση του ΔΣ η οποία δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ την 23.10.2020, με αριθ. Πρωτ. 2193936. Στη συνέχεια επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των παρευρισκομένων μετόχων , διορίζεται ομόφωνα και παμψηφεί ως οριστικός Πρόεδρος της Συνέλευσης ο κος Βολάνης Ευστράτιος και ως οριστικός γραμματέας και ψηφολέκτης της συνέλευσης η κ. Στεφανία Ντύρου.

Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται οι πιο κάτω μέτοχοι:

ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΕ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΠΡΟΥΖΟΥ 54000 36,54%
ΧΑΤΖΗΒΑΛΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.ΒΟΛΑΝΗΣ 20000 13,53%
ΑΦΘΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.ΒΟΛΑΝΗΣ 31000 20,98%
ΒΟΛΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΔΙΟΣ 31000 20,98%
ΣΥΝΟΛΟ 136.000 92,03%

 

Διαπιστώνεται ότι στην Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 92,03% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ακολούθως η Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1ο ΘΕΜΑ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός αρμοδιοτήτων

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και μέτοχος κ. Ευστράτιος Βολάνης, ο οποίος καλεί τους παρευρισκομένους μετόχους να υποβάλλουν προτάσεις υποψηφιοτήτων για την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα προτείνει ως υποψηφίους τους Αννα Αφθονίδου, Νικόλαο Αφθονίδη, Στεφανία Ντύρου και τον ίδιο.

Η κ. Μπρούζου, ως εκπρόσωπος της μετόχου ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΕ δήλωσε ότι δεν θα υποβάλλει καμία υποψηφιότητα.

Δεδομένων των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν αποφασίζεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να είναι τετραμελές και εκλέγονται με ψήφους 82.000 υπέρ (Ε.Βολάνης, Ν.Αφθονίδης, Α.Χατζηβαλάσης) και ποσοστό 60,29% και 54.000 ψήφους κατά (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΕ) ως νέα μέλη του Διοικτηικού Συμβουλίου οι Άννα Αφθονίδου, Νικόλαος Αφθονίδης, Ευστράτιος Βολάνης και Στεφανία Ντύρου.

Τα παραπάνω εκλεγέντα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα Διοικήσουν την Εταιρία για μία πενταετία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας.

2ο Θέμα: Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν και προτάθηκαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος της ΓΣ κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ. Σ. Βολάνης Ευστράτιος
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Γ. Σ.Ντύρου Στεφανία

NEWS.