Πρόσκληση Γενική Συνέλευση Μετόχων

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΕ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΟΥ 14 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 800607660
Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 000131916904000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 25.09.2020, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία « ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΕ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00πμ στα γραφεία της εταιρίας μας επί της οδού Νικολαου Μάνου 14 στην Θεσσαλονίκη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2019.
3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Αλλά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν στην εταιρεία τις αποδείξεις για την κατάθεση τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης για να τύχουν δικαιώματος παράστασης και ψήφου κατ’ αυτήν. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων ορίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης την 29.10.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ στον ίδιο τόπο και χώρο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25-09-2020

Για το ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΕ

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων

Βολάνης Ευστράτιος

NEWS.