Πρόσκληση Γενική Συνέλευση Μετόχων

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΕ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΟΥ 14 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ:800607660
Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 000131916904000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του στις
23.10.2020, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της
Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία « ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΕ » σε
Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00μμ στα γραφεία
της εταιρίας μας επί της οδού Νικολάου Μάνου 14 στη Θεσσαλονίκη για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός αρμοδιοτήτων .
2. Άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν στην εταιρεία τις
αποδείξεις για την κατάθεση τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της
Συνέλευσης για να τύχουν δικαιώματος παράστασης και ψήφου κατ’ αυτήν.

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23-10-2020

Για το ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΕ

Ο Πρόεδρος

Βολάνης Ευστράτιος

NEWS.