Πρόσκληση Γενική Συνέλευση Μετόχων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Tων μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Αρ.ΓΕΜΗ: 000131916904000
ΑΦΜ: 800607660800797807

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, στα γραφεία της Εταιρίας στη Θεσσαλονίκη και επί της οδού Νικολάου Μάνου 14, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αλλαγή διακριτικού τίτλου και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.

2. Ορισμός Επιστημονικά Υπεύθυνου Ιατρού για όλες τις ειδικότητες μετά από υπόδειξη του ΙΣΘ και έγκριση αμοιβής του.

3. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού

5. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να λάβουν μέρος όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν και αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας πραγματοποιείται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά με την εγγραφή στο μετοχολόγιο, με προσκόμιση των τίτλων μετοχών, με προσκόμιση βεβαίωσης μετόχου εκδιδόμενη από την Εταιρία σε χρονολογία όχι προγενέστερη των 20 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη, 18 Νοεμβρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

NEWS.