Πρόσκληση Γενική Συνέλευση Μετόχων

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΕ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΟΥ 14 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΦΜ:800607660

Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 000131916904000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 15.5.2019, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία  «  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΕ   » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 06 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ  στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρίας μας  επί της οδού Νικολάου Μάνου 14 στη Θεσσαλονίκη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερησίας διατάξεως:

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την ίδια περίοδο.
  2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2018.
  3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Τροποποίηση και εναρμόνιση του Καταστατικού σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018.
  6. Άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.

 

Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν στην εταιρεία τις αποδείξεις για την κατάθεση τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης για να τύχουν δικαιώματος παράστασης και ψήφου  κατ’ αυτήν.

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16/05/2019

Για το ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΕ

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Βολάνης Ευστράτιος

NEWS.